AIMInlines
Your Trusted Advisor for Speakers & Training Solutions
   


facebook   youtube   linkedin   twitter line
   
 
 
Fabrice Banner
BIC - 2nd BRAIN INTELLIGENCE CONFERENCE in Thailand 2019
Roger Banner
Arthur Banner
Kane BA Banner
Ron Banner
 


Bring the Mind of Einstein to Your Organization

About the Event
About the Speaker
Agenda
Seminar Information
Seminar Content
Special Offer
Testimonials
A Message From RonWhite
What you will Learn
Details in Thai
Online Registration

Ron White
 

 

 

 

 

Maximize Your Memory Power by Ron White (Memory Champion)

Bring the Mind of Einstein to Your Organization
Unleash Your Memory Power

A FULL DAY SEMINAR BY Mind Expert RON WHITE
Train Your Mind to Work Like a Human Computer!

เพิ่มพลังแห่งการจดจำ และเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร ด้วยเทคนิคการคิดแบบไอน์สไตน์ การสัมมนาเต็มวัน
การสัมมนาเต็มวัน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความคิด รอน ไวท์
พัฒนาสมองคุณให้ทำงานเหมือนมนุษย์สมองกล!

หลักการและเหตุผล

ความจำและการเรียนรู้เป็นรากฐานสำคัญอย่างหนึ่งในการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตและการสร้างโอกาสต่างๆ ความจำที่ดีเกิดจากทักษะหลายด้าน เช่น สมาธิ จินตนาการ การสังเกต ดังนั้นการพัฒนาความจำจะช่วยพัฒนาทักษะเหล่านี้ด้วย นอกจากการมีความจำที่ดีแล้ว ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ความสามารถในการเรียนรู้จึงเป็นทักษะที่จำเป็นอีกเรื่องหนึ่งของคนในยุค ปัจจุบัน

สมองของมนุษย์เป็นกลไกที่น่าทึ่ง คือจักรกลที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในโลกซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์สมองกว่า 100,000 ล้านเซลล์ที่คอยปรับให้เหมาะสมไปตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันก็ได้ซึมซับปริมาณข้อมูลมหาศาลได้ในคราวเดียวกัน ปัญหามีอยู่ว่า เซลล์สมองเหล่านี้ ทำหน้าที่อย่าเป็นอิสระต่อกัน กล่าวคือ ข้อมูลที่เซลล์สมองจัดเก็บไว้นี้ จะกระจัดกระจายอยู่ในส่วนใดๆ ก็ได้ ตามแต่ละช่วงของเวลา หากเราไม่มีการจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ นั้น ดังนั้นการจัดระเบียบข้อมูลนี่เองคือหัวใจสำคัญของเทคนิคที่รอน ไวท์ (Ron White) นำเสนอเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของความจำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คนส่วนมากไม่ได้ตระหนักในเรื่องนี้ คนที่คิดว่าตนเองมีความจำแย่ อาจเป็นเพียงการขาดการฝึกฝนและการจัดระเบียบความจำอย่างเป็นระบบ การนำเทคนิคของ Ron ที่ท่านจะได้เรียนรู้ในการสัมมนาไปใช้นั้น จะทำให้ท่านสามารถปรับปรุงความจำของท่าน ผ่านกระบวนการการพัฒนาเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ ตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ตามต้องการในทุกเวลาและทุกโอกาสอีกด้วย การขยายความจำของท่านจึงเปรียบเหมือนคู่มือการฝึกฝนสมองและเป็นการฝึกทดลองให้ลงมือกระทำในสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นไปไม่ได้

งานสัมมนานี้จะแนะนำหลักการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความจำและการเรียนรู้ของผู้อบรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาประวัติการพัฒนาความจำและชมการสาธิตการพัฒนาความจำ
 2. เพื่อเพิ่มพลังของความจำ พัฒนาความคิด และเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิการในความจำ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถพูดบรรยายได้โดยไม่ต้องอ่านบันทึก, จดจำข้อมูลการสัมมนา หรือจำข้อมูลที่เรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน
 4. เพื่อพัฒนาความจำด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่เรียกว่าคลังเก็บความคิดถาวร 30 ที่ ซึ่งคุณสามารถสร้างเพื่อใช้ได้ตลอดกาลในการจำข้อมูล สิ่งนี้ จะทำงานเสมือนการจัดระบบไฟล์ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสมองคุณ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนรู้ได้เข้าใจวิธีใช้ข้อมูลความจำมาเพิ่มผลสำเร็จด้านธุรกิจ และงานขายต่างๆ
 6. เพื่อจดจำเนื้อหาจากการอบรมและสัมมนา ทำให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานได้จริง
 7. เพื่อให้สามารถเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ๆ และข้อมูลสินค้าที่ออกใหม่ ได้ทันที ในเวลาอันสั้น
 8. เพื่อเรียนรู้การจดจำชื่อและใบหน้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิผล ชนะใจผู้คน
 9. เพื่อไขความลับของ ลีโอนาโด ดา วินซี และอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นำไปสู่การเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้แก่ธุรกิจ และหน้าที่การงาน
 10. เพื่อเพิ่มพลังความสามารถในการอ่านที่รวดเร็ว และความจำที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น
เนื้อหาหลักสูตร

 1. ความลับ 3 ประการของสมองและพลังแห่งความจำที่ไม่สามารถหยุดยั้ง
 2. เพิ่มพลังของความจำและเพิ่มผลิตผลในการทำงาน ด้วยการพัฒนาความจำ, พัฒนาความคิด และหลักคิดของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของโลกสองท่าน คือ อัลเบอร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) และ ลีโอนาโน ดาวินซี (Leonardo Da Vinci)
 3. เพิ่มประสิทธิการในความจำ ด้วยเทคนิคพื้นฐานความจำ 3 ขั้นตอน และแบบฝึกหัดในการจำกลุ่มคำ 10 คำแบบสุ่ม
 4. พัฒนาความจำด้วยเครื่องมือและเทคนิคการสร้างคลังเก็บความคิดถาวร 30 ที่ เพื่อใช้ได้ตลอดกาลในการจำข้อมูล
 5. การนำข้อมูลในสมองมาใช้ด้านธุรกิจ เรียนรู้การเก็บข้อมูลโดยจดจำรายละเอียดสินค้า, บทความในหนังสือ, บทกลอน, คำบรรยาย, งานนำเสนอ, ตัวเลข, ข่าว, บทความ และอื่นๆ
 6. วิธีที่ทำให้ Einstein เป็นยอดนักคิด แนวคิดที่น่าสนใจของ Einstein และความลับของ Einstein ที่ใช้ได้ในด้านธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ของ Einstein ที่ใช้ในการจัดการเวลาและตั้งเป้าหมาย
 7. วิธีเปลี่ยนตัวเองจากคนขี้หลงลืม เป็นคนที่มีความจำเป็นเลิศ
 8. การสร้างความสัมพันธ์เชิงธุรกิจด้วยเทคนิคการจำชื่อและใบหน้าอย่างแม่นยำ
 9. การใช้ประโยชน์จากความจำเพื่อก้าวไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์
 10. เทคนิคการคิดและจำอย่างมีระบบที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้เป็นอย่างดี
 11. การค้นพบศักยภาพของท่าน และการเข้าใจถึงวิธีการสร้างรายได้มหาศาล!
 12. ประโยชน์ของการฝึกความจำ และการอบรมทางด้านความจำอื่นๆ อีกมากมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เพิ่มประสิทธิภาพความจำและความมั่นใจของท่านให้มากขึ้นอีก 3 เท่า
 2. เพิ่มพลังความจำเป็น 3 เท่า และเพิ่มยอดขายเป็น 3 เท่า จากการอบรมการพัฒนาความจำ ซึ่งช่วยกระตุ้นความสำเร็จให้แก่องค์กร!
 3. สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยการจำชื่อและใส่ใจกับข้อมูลส่วนบุคคล เข้าใจหลักการจดจำชื่อและใบหน้า เรียนรู้วิธีการพบเพื่อนใหม่ที่ท่านจะสามารถรำลึกชื่อของเขาได้ในแม้จะผ่านพ้นไป 6 เดือน นี่คือวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
 4. ได้รับการอ้างอิงมากขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งเหล่านี้
 5. สามารถจดจำรายละเอียดสินค้า, บทความในหนังสือ, บทกลอน, คำบรรยาย, งานนำเสนอ, ตัวเลข, ข่าว, บทความ และอื่นๆ
 6. เก็บข้อมูลและจดจำข้อมูลจากการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วน
 7. กล่าวสุนทรพจน์หรือนำเสนองานได้โดยไม่ต้องอ่านบันทึก ด้วยหลักการพัฒนาความจำ 5 ขั้นตอน
 8. สามารถจดจำข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า ตลอดจนการจดจำระบบการทำงานและคู่แข่งทางการค้าของท่านได้อย่างขึ้นใจ
 9. จำข้อมูลจากบันทึกและเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 10. สามารถเรียนรู้วิธีการจดจำตัวเลขกว่า 100 หลักได้ในแต่ละวัน เพื่อนำไปใช้ในการจำตัวเลข ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอื่นๆในธุรกิจของท่าน
 11. เรียนรู้โปรแกรมและวิธีการทำงานใหม่ๆ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งหนึ่งของที่เคยใช้ ด้วยทักษะการพัฒนาความจำ
 12. ใช้เวลาลดลงในการทบทวนข้อมูลที่คุณเคยเรียนไปแล้ว
อื่นๆ เกี่ยวกับการสัมมนา
เพิ่มเติมบางส่วนของสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากงานสัมมนา
 • จดจำเนื้อหาจากการอบรมและสัมมนา ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานได้จริง
 • เรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ๆ และข้อมูลสินค้าที่ออกใหม่ ได้ทันที ในเวลาอันสั้น
 • เรียนรู้การจดจำชื่อและใบหน้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิผล ชนะใจผู้คน
 • ไขความลับของ ลีโอนาโด ดา วินซี และอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้แก่ธุรกิจ และหน้าที่การงาน
 • เพิ่มพลังความจำกับความสามารถในการอ่านที่รวดเร็ว

จดจำเนื้อหาจากการอบรมและสัมมนา
ในทุกปีแต่ละองค์กรใช้งบประมาณและเวลาจำนวนมากในการพัฒนาและฝึกฝนพนักงาน แต่พนักงานส่วนใหญ่จะลืมเรื่องที่อบรมไปเกือบ 80% หลังการอบรม ทำให้ต้องส่งเข้าอบรมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ปัญหานี้จะถูกแก้ได้ ด้วยทักษะการพัฒนาความจำของรอน ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความทรงจำเป็นเลิศ แม้กระทั่งหลังจากจบการสัมมนาเป็นชั่วโมงหรือเป็นเดือน คุณก็ยังสามารถจดจำหลักการได้อยู่ จึงสามารถนำไปใช้เพิ่มการจดจำเนื้อหาการอบรมสัมมนาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานได้จริง เป็นทางที่ประหยัดทั้งเวลาและเงินได้อย่างมาก

เรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ๆ และข้อมูลสินค้าที่ออกใหม่ ได้ทันที ในเวลาอันสั้น
เรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ๆ และข้อมูลสินค้าที่ออกใหม่ ได้ทันที ในเวลาอันสั้น ลองคิดถึงภาพเมื่อคุณวางตลาดสินค้าตัวใหม่และเพียงไม่กี่นาทีทุกคนในองค์กรสามารถจำข้อมูลของสินค้าตัวนั้นได้ทั้งหมด! หรือเมื่อองค์กรนำวิธีการทำงานแบบใหม่มาใช้ แล้วพนักงานสามารถเรียนรู้และจดจำวิธีการทำงานได้อย่างรวดเร็ว มันจะยอดเยี่ยมขนาดไหน! รอนจะแสดงให้เห็นถึงวิธีเก็บข้อมูลในการจำสำรับไพ่ที่แสดงในอเมริกา ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการเดียวกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในองค์กรอย่างรวดเร็ว ทันที

เรียนรู้การจดจำชื่อและใบหน้า
จะเป็นเช่นไรถ้าคุณเป็นผู้นำที่สามารถจำชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านธุรกิจ และรวมถึงผู้ร่วมงาน หากคุณจดจำชื่อพนักงานได้ทุกคน และไต่ถามเรื่องครอบครัวด้วยชื่อของพวกเขา? สิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีถึงธุรกิจที่คุณต้องติดต่อผู้คนทุกวัน และไม่เพียงแค่นั้นคุณยังสามารถจำชื่อเขาได้แม้กระทั่งอีกหกเดือนผ่านไป มาค้นพบวิธีที่รอนใช้ในการจำชื่อ 232 ชื่อภายใน 90 นาที ซึ่งคุณสามารถทำได้เช่นกัน !

ไขความลับของ ลีโอนาโด ดา วินซี และ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
ค้นพบความลับของ ลีโอนาโด ดา วินซี ที่บริหารจิตใต้สำนึกในการสร้างการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ความคิด และอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งมีสูตรความสำเร็จ, ตั้งเป้าหมาย, จัดการเวลา, รองรับความผิดพลาดและทำงานร่วมกับผู้อื่น คุณจะได้เรียนรู้หลักการพัฒนาความคิดและวิธีการนำหลักปรัชญามาใช้ในองค์กร!

เพิ่มพลังความจำกับความสามารถในการอ่านที่รวดเร็ว
จะดีแค่ไหนถ้าคุณรวมวิธีการเพิ่มพลังความจำกับความสามารถในการอ่านที่รวดเร็วได้ รอน ไวท์จะสอนคุณไขความลับในการเพิ่มความเร็วในการอ่านและการทำให้ได้รับข้อมูลในการอ่านมากกว่าแต่ก่อน คุณจะสามารถจบวันทำงานที่มีผลิตผลกับความสามารถในการเก็บข้อมูลได้มาก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ก่อน สร้างโอกาสให้คุณก้าวนำคู่แข่งขันไปได้อย่างไม่มีใครเทียบ

รอน ไวท์จะแสดงวิธีใช้เทคนิคความจำ ในการพัฒนาความจำของคุณ ที่ส่งผลให้คุณมีเครื่องมือทางธุรกิจที่คล่องตัวมากกว่าที่เคย! คุณจะได้เรียนรู้กับ:

 1. วิธีการพูดในที่ประชุมโดยไม่ดูบันทึก (สร้างความมั่นใจ)
 2. วิธีจำตัวเลขเป็นกลุ่ม 6 ถึง 7 ตัว อย่างรวดเร็ว
 3. วิธีจำบทกลอน หรือ บทความ
 4. วิธีจำบทในหนังสือ
 5. และอีกมากมาย!

ไขความลับความสำเร็จของ ไอน์สไตน์?
รอนสามารถจำเลข 60 หลักซึ่งไม่มีการเตรียมมาก่อนแต่เป็นการเตรียมอย่างทันทีจากผู้เข้าฟังบรรยาย และเขาจะฟังเพียงครั้งเดียว แต่สามารถทวนมันกลับไปมาได้! การสาธิตในการอบรมพัฒนาความจำดังกล่าวจะไม่มีพลังเพียงพอหากรอนสามารถทำได้เพียงคนเดียว แต่นี่! การอบรมครั้งนี้ทุกคนที่เข้าร่วมสามารถทำได้!

เวลาเพียงแค่วันเดียว แต่คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองจากคนขี้ลืม เป็นคนที่มีความจำเป็นเลิศได้!
รอน ไวท์ ผู้ชนะการแข่งขันความจำของอเมริกา ปี 2009 และผู้เชี่ยวชาญระดับโลก จะสอนการพัฒนาความคิดให้ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อ! คุณจะได้ค้นพบเทคนิคความจำเก่าแก่ ที่รู้จักเพียงแค่ไม่กี่คน คุณจะได้ค้นพบว่าทักษะนี้จะเพิ่มรายได้ของคุณได้อย่างไร!

วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย, กิจกรรม, ฝึกปฏิบัติ และทดสอบ

ระยะเวลาเรียน

1 วัน (9.00 น. -5.00 น. ) วันที่ 18th March, 2016

กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารระดับสูง
 • รองประธานกรรมการฝ่ายขาย
 • พนักงานขาย
 • เจ้าของธุรกิจเครือข่าย
 • ผู้จัดการ
 • พนักงานฝ่ายบริหาร
 • เจ้าของธุรกิจรายย่อย
 • ผู้ฝึกอบรม
 • ครูอาจารย์
 • นักพูด
 • ศิลปิน
 • นักเรียน
 • ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ
 • หรือผู้ต้องการประสบความสำเร็จในแวดวงต่างๆ

วิทยากร (About Speaker)


Ron White เป็นที่รู้จักในชื่อผู้นำด้านความจำระดับโลก เขาทำลายสถิติระดับประเทศและชนะทักษะต่างๆ เช่น จำตัวเลข 167 หลักใน 5 นาที, จำชื่อ 232 ชื่อภายใน 90 นาที และจำบทกลอน 250 บรรทัดในชั่วพริบตา Ron ชนะเหรียญทองการแข่งขันความจำในประเทศอเมริกา ปี 2009-2010 Ron White ชนะคู่ต่อสู้กว่า 51 คนและเป็นคนสุดท้ายที่เหลือของการแข่งขัน ในช่วงการแข่งขัน เขาสร้างสถิติใหม่ถึง 2 รายการ เขาจำตัวเลข 167 หลักใน 5 นาที และ จำสำรับไพ่ที่สับไว้ในเวลา 1 นาที 27 วินาที ทั้งสองรายการนี้เป็นสถิติใหม่ระดับประเทศ และ Ron เป็นผู้เดียวที่สามารถสร้างได้ถึง 2 สถิติด้านความจำในอเมริกา

รอน ได้รับเชิญให้บรรยายทั่วโลก รวมถึง สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย แคนาดา บาฮามัส เปอร์โตริโก เบลเยียม ออสเตรเลีย และกว่า 40 รัฐในอเมริกา เขาถูกเชิญไปสัมภาษณ์ในรายการ กู้ดมอร์นิ่งอเมริกา, ข่าวเย็นซีบีเอส กับ เคที เคอร์ริค, รายการซีบีเอส เออร์รี่โชว์, ฟอกซ์, เอ็นบีซี และในหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็น นิวยอร์กโพสต์ และ ดัลลัส มอร์นิ่งนิวส์ เขาไปเป็นแขกให้รายการวิทยุกว่า 200 รายการ และเป็นผู้เขียนซีดีและหนังสือมากมาย ในทุกการบรรยาย เขามักกล่าวว่าตนเองไม่ได้มีข้อแตกต่างจากผู้อื่นและทุกคนสามารถเรียนรู้การพัฒนาความจำได้

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้พบและตื่นเต้นกับพลังในความจำของผู้เข้ารับการอบรมเอง! การอบรมนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมความมั่นใจและลับความคิดของคุณแบบไม่เคยเป็นมาก่อน!


ค่าธรรมเนียมการอบรม
Period of Payment Training Fee VAT 7% Total WHT 3% Total Payment
Before 26 February, 2016 6,500.00 455.00 6,955.00 195.00 6,760.00
After 26 February, 2016 7,500.00 525.00 8,025.00 225.00 7,800.00

ค่าธรรมเนียมการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 284 พ.ศ.2538
การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

1. การสมัคร:
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.aiminlines.co.th
กรอกใบสมัครและส่งอีเมล์ info@aiminlines.co.th หรือส่งโทรสาร 02-513-0124

2. การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว ในนาม “บริษัท เอม เทรนนิ่ง จำกัด” เลขบัญชี 730-2-921-1 หรือสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม “บริษัท เอม เทรนนิ่ง จำกัด” เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556174503

เพื่อเป็นการยืนยัน การอบรม กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อผู้อบรม หลักสูตร วันที่อบรม และรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้องชัดเจน ทางโทรสารหมายเลข 02-513-0124 หรือ อีเมล์ info@aiminlines.co.th

หมายเหตุ:
หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการอบรม

ตารางการสัมมนา
กำหนดการ (Agenda)


8:30 am ลงทะเบียน
9:00 am บทนำ
เพิ่มพลังของความจำและเพิ่มผลิตผลในการทำงาน
(พัฒนาความจำ, พัฒนาความคิด และคิดให้เหมือน ดา วินซี และ ไอน์สไตน์) บทนำ: ประวัติการพัฒนาความจำและสาธิตการพัฒนาความจำโดย รอน ไวท์ รอนจะจำเลข 60 หลักที่ไม่มีการเตรียมมาก่อนในไม่กี่นาที และสอนวิธีที่ใครๆก็สามารถทำได้

เพิ่มประสิทธิการในความจำ: จะมีการสอนพื้นฐานความจำ 3 ขั้นตอนของรอนและแบบฝึกหัดในการจำกลุ่มคำ 10 คำแบบสุ่ม ทักษะนี้จะสาธิตให้เห็นด้วยการพูดบรรยายโดยไม่อ่านบันทึก, จดจำข้อมูลการสัมมนา หรือจำข้อมูลในชั้นเรียน
10:15 am พัก
10:30 am พัฒนาความจำ: เครื่องมือและเทคนิค

พัฒนาความจำ: คุณจะได้สร้างคลังเก็บความคิดถาวร 30 ที่ เพื่อใช้ได้ตลอดกาลในการจำข้อมูล สิ่งนี้จะทำงานเหมือนไฟล์ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสมองคุณ
12:00 pm พักทานอาหารกลางวัน
13:00 pm นำข้อมูลในสมองมาใช้ด้านธุรกิจ

เรียนรู้การเก็บข้อมูลโดยจดจำรายละเอียดสินค้า, บทความในหนังสือ, บทกลอน, คำบรรยาย, งานนำเสนอ, ตัวเลข, ข่าว, บทความ และอื่นๆ คุณจะได้เข้าใจวิธีใช้ข้อมูลความจำมาเพิ่มผลด้านธุรกิจและงานขายของคุณ
14:30 pm พัก
14:45 pm วิธีคิดให้เหมือน

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) และ ลีโอนาร์โด ดา วินซี (Leonardo Da Vinci) และเพิ่มความเร็วการอ่านเป็น 3 เท่า
16:15 pm ถาม ตอบ และ กล่าวปิดงาน
16:30 pm คำถามส่วนตัว และ รับรอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

This special one-day class is open to the public and will be held on Friday, 18th March, 2016, from 9 a.m. until 5:00 p.m., Organize by AIM inlines, AIM Training Co., Ltd. & Rakuten TARAD.COM (www.aiminlines.co.th) or call for more info: Tel: 02-513-0123 - Mobiles: 085-1313-835 / 086-810-4434For more information on this Memory Master Class please contact us. These series of Seminars are organized by AIM inlines, AIM Training

TELEPHONE
AIM Client Services 02-513-0123
outside Thailand +66-2513-0123

Email & Web Site:
info@aiminlines.co.th  
www.aiminlines.co.th  

 

Home | Vision & Mission | Profile | About Us | Speaker Opportunity | Our Partner | Photo Gallery | Become a Member
Disclaimer & Copyright | Privacy Policy | In the News | In-house Training | Articles | Affiliate Program | Contact Us

Copyright 2020-2021, AIM Training & AIM inlines Co., Ltd. All rights reserved.